Souhrn

Existuje určitý rodinný faktor nebo typická konstelace rodiny se závislým členem? Snažíme se také definovat jisté znaky rodinného života, specifické role nebo mechanismy, které snad vyvolávají závislost. Většina výzkumných prací však toto hledisko nepotvrzuje. Spíše než typickou rodinu závislého můžeme zobecnit některé opakující se rysy, které se mohou vztahovat k vývoje a udržování závislých vztahů a chování. V kapitole jsou představovány jako: a) nedostatečná pozornost rodičů ve vztahu k problémovému chování dítěte, b) narušení vztahu rodič-dítě, c) chaotické či špatně definované mezigenerační hranice, d) skrytý, nadměrný nebo nedostatečný projev hněvu v rodině, atd. Závislost může v rodině hrát také stabilizující roli. V kapitole se dále zabýváme situací rodiny s více závislostmi a co-dependencí stejně jako určitými znaky rodinného chování, které jsou důležité pro praktické vedení rodinné terapie.

 

RODINNÉ FAKTORY VZNIKU A ROZVOJE ZÁVISLOSTI

Existuje nějaký určitý faktor nebo dokonce typická struktura rodiny závislého? Při průběžné práci se závislými si pod určité době tuto otázku začne klást každý. Postupně si snad každé také projde fází, kdy považuje některý rys rodinného fungování, rodinnou roli nebo mechanismus za hlavního “původce” závislosti. Obvykle však také většina odborníků dojde závěrům, které jsou v souladu se současným pojetím rodinné etiologie – rodinné prostředí závislých nelze jednoznačně charakterizovat a spíše než typickou rodinu závislého můžeme zobecňovat některé opakující se znaky, které se na rozvoji (spíše než na vzniku) závislosti podílejí. Při výzkumech vztahů mezi závislými a jejich rodiči se objevily jak nadměrně angažované, přehnaně ochraňující tendence, tak i chladné a lhostejné postoje (Kaufman a Kaufman, 1979). Objevuje se i podíl pití alkoholu u otců závislých na heroinu. Stanton (1991) zjistil problémy s pitím rodičů u více než 80% heroinistů. Mnoho závislých má ve své anamnéze nezpracovanou zkušenost s opuštěním nebo náhlou smrtí rodiče – obvykle otce. V rodinných historiích vidíme poměrně často nahromadění traumatizujících prvků: sebevraždy, psychická onemocnění, násilí, úmrtí, rozvody rodičů, chronické partnerské konflikty. Pozorování a výzkumné závěry lze zobecnit do řady mechanismů či faktorů, které jsou pro rodiny závislých charakteristické.

Nejvýznamnější z nich zde uvádím.

  • Nedostatečná pozornost nebo problematická reakce ze strany rodičů na chování dítěte

Chování dítěte se utváří do značné míry v souladu s očekáváním či reakcemi (zpětnou vazbou) rodičů. Rovněž jistota – a sebejistota – dítěte roste s mírou pevné, nekolísající a dostatečné pozornosti rodičů, která je věkově adekvátní. Většina prací, které se zabývaly výzkumem rodinných vztahů závislých, vychází spíše z historických, anamnestických dat než z průběžného sledování většího počtu rodin v delším časovém období vývoje ještě nepoznamenaného závislostí. Zpětné usuzování může proto být zavádějící. Terapeutická a poradenská práce s rodinami však poskytuje poměrně reálný obraz o rodičovských postojích, schopnostech i nedostatcích. Jako udržující faktory, které brání změně směrem ke zdravějšímu rodinnému prostředí, můžeme považovat právě nedostatečnou pozornost k pozitivnímu chování dítěte a naopak nadměrnou pozornost a citlivost k chybě a selhání. Chyby a selhání však nevyvolávají jistou a očekávatelnou reakci – byť kritickou či trestající. Výchovné nebo korigující postupy se místo toho dějí nedůsledně, neprůhledně a mnohdy prostřednictvím výčitek, skrytě vnucovaných pocitů viny anebo vynucovaných nerealistických předsevzetí.

  • Narušené či zatížené vztahy mezi dítětem a rodičem

Z vlastní praxe i výzkumných prací (např. Stanton, 1991, Kooyman, 1993) známe opakující se strukturu rodinných vztahů závislých: nadměrně ochraňující a pečující matka a chladný, slabý či nepřítomný otec. Vztahy mezi synem a otcem bývají značně negativní, konfliktní či prázdné. Při posuzování a začleňování rodiny do takových či podobných schémat je vždy velmi důležité pozorovat možná zkreslení ze strany pozorovatele či terapeuta (situace, kdy se rodina obrací na instituci s žádostí o pomoc s problémy dítěte může být velmi specifická a rozložení vlivu a rolí může být za jiných okolností zcela jiné!). V každém případě však zmíněná konfigurace, je­li skutečně ve hře, jen prospívá jako udržující faktor. Závislý, který se při svém chování setkává jen s nedůslednou a přitom milující matkou, nezískává dostatečný kontakt s realitou. V případě dlouhodobé nepřítomnosti stenických, konkretizujících reakcí a disciplíny (kterou otcové často představují) může pak skutečně jít i o jeden z faktorů, které přispěly i ke vzniku závislosti.

Závislé ženy a dívky mívají častěji zkušenost se vztahem k úzkostné či z jiných důvodů značně kontrolující matce – zmiňován bývá i citelně chladný a racionální přístup matky k dceři. Obvykle jde o značně složitý vzorec – matka k sobě například od malička dceru poutá a využívá jako důvěrnici či spojence (což může malé holčičce velmi imponovat). Hrozící oddálení vyvolané dospíváním dcery může pak vyvolat nečekaně silnou úzkost a tendenci uchovat vztah v původní podobě. Rovněž závislé matky či alkoholičky představují specifické riziko – pro dcery se pak stávají výrazným identifikačním vzorem, například zdrojem rezignace na uspokojení z ženské role nebo návodem k řešení citových problémů pomocí alkoholu či jiných látek.

  • Chaotické či špatně vymezené vztahy mezi generacemi

Mezigenerační vztahy v rodinách závislých jsou předmětem pozornosti především autorů vycházejících z koncepce rodinné terapie. Stojí nicméně za pozornost, neboť představují významnou oblast, ve které probíhají kritické okamžiky vývoje k samostatnosti. Tradiční společnosti ve svých normách a kulturách věnují důslednému vymezení generací (a také mužských a ženských rolí) velkou pozornost. V současnosti není výjimkou, že si v ordinaci nejsme jisti, zda přichází otec s dcerou či partnerkou, starší sestra jedná v roli matky, tchyně vychází s manželem své dcery lépe než ona, děti radí rodičům v rozvodové situaci apod. Zdá se, že v rodinách závislých existuje větší podíl narušení transgeneračních hranic než jinde, jde však o závěr výzkumem těžko prokazatelný.

Spíše než naprosté záměny rolí se zdá být pravidlem, že v rodinách není jasně stanoveno, kdo má co dělat, co je čí starost a čím si kdo může být jistý. Dítě pak vyrůstá v dramatické nejistotě, kde se neustále mění jeho kompetence, svoboda i odpovědnost. Můžeme jen spekulovat o tom, že se to významně podobá tomu, jak se v praktickém životě projevuje nezralost a nejistota závislých. Extrémním narušením mezigeneračních hranic je sexuální zneužívání či incest. Následky tohoto traumat velmi často vedou k problémům se sebeúctou a v partnerských vztazích, sebevražedným myšlenkám, poruchám tělového schématu a poruchám příjmu potravy. Cuskey (1979) uvádí, že až 90% závislých žen v jeho výzkumu zažilo sexuální zneužití v rodině.

  • Skryté a nedostatečné či naopak nadměrné vyjadřování kritiky a hněvu v rodinách

Zlost, vztek, agresivní reakce či prostá důsledná asertivita – v rodinách existují velice různé způsoby, jak s těmito přirozenými emocemi a afekty zacházet. Při zkoumání relapsů pacientů po absolvované léčbě hrají momenty související s agresivitou významnou roli, a to jak v situacích, kdy je dotyčný nucen snášet a vydržet hněvivou reakci někoho blízkého, tak v situacích, kdy má zvládat a vyjadřovat vlastní agresivní reakci. Rovněž v terapeutické práci s rodinami nalézáme důležitou polaritu: některé zlostné projevy jsou nadměrně potlačovány a jiné se objevují v nadměrné a neadekvátní míře. Můžeme se setkat s jakousi podobou rodinných her nebo skrytých úmluv, na jejichž základě se k sobě všichni chovají zdánlivě hezky a klidně, a své oprávněné výhrady či zlost úmyslně či nevědomě skrývají. Lidé si v takové situaci někdy představují, že spontánní výměna názorů a hádka povede ke katastrofě a vyslovení tragických pravd. Opačným příkladem je rodina, ve které se komunikace na jakékoliv téma stočí do bludné spirály, ve které se mísí dokazování typu “jak to bylo” s předpoklady “já vím co si myslíš” a generalizacemi “ve všem lžeš”. Zvýšená hladina napětí, obava ze zneužití otevřené komunikace nebo pocit ohrožení v domácím prostředí vedou k různorodým nepříznivým důsledkům pro všechny členy rodiny. Pro uživatele drog jsou pak nepochybným udržujícím faktorem.

  • Závislost v roli prvku, který udržuje v rodině rovnováhu

Jde o zdánlivý paradox – může se projevovat například tak, že přílišná přetíženost rodičů v práci či partnerském konfliktu je vyvážena tím, že dítě se obrátí k úzkému kruhu party a většinu svých nálad začne řešit nejdříve kouřením marihuany a později třeba heroinem. Dokud se neztrácejí doma věci a ve škole se udržuje únosný prospěch, je vše navenek v pořádku – v rodině panuje dočasný setrvalý stav. Může se pak stát, že první rušivou změnou je pokus dítěte abstinovat, který vede k jeho větší podrážděnosti. Často se také setkáváme s významnou souvislostí – užívání se objevuje v době, kdy přichází první známky odpoutávání dítěte od rodiny. Užívání drog umožňuje zdánlivou samostatnost, ale vnitřně posiluje závislost dítěte na rodičích. Předpokládáme, že v některých rodinách může být závislé chování skutečně skrytě a mnohdy nevědomě udržováno ostatními blízkými – obvykle rodiči. Motivem takového zdánlivě paradoxního přístupu bývá úzkost ze skutečné separace dítěte a osamocení rodiče či rodičovského páru (syndrom prázdného hnízda) nebo obava z odkrytí do té doby neřešených problémů či prázdnoty v rodině.

  • Jeden či více závislých členů rodiny

Klinické zkušenosti i závěry empirických studií (Steinglass, 1981) se shodují v tom, že jedním z nesporných faktorů pro vznik a rozvoj závislosti u dítěte a další zhoršující jevy v rodině je závislost (v našich podmínkách alkoholová) dalšího člena rodiny (obvykle rodiče). Ukazuje se, že míra rizika narušení dítěte je úměrná tomu, jak závislost rodiče ovlivňuje chod rodiny, rodinné rituály a společně trávený čas. Zdánlivě paradoxní může být situace slušně fungující rodiny s otcem alkoholikem, jehož pití je přirozenou a minimálně destruktivní součástí systému rodiny – není výjimkou, že jeho abstinence může vyvolat řadu problematických procesů, jejichž součástí může být i rozvoj závislého chování dítěte. V tom se vyjevuje princip homeostázy, který znamená, že všechny prvky v systému rodiny mají svůj smysl, navzájem se vyvažují ve prospěch momentálního stavu a významná změna jednoho prvku může vyvolat řetězovou reakci v celém systému. Místo dobromyslného otce se tak může v rodině objevit nová postava vzteklého a věčně nespokojeného pedanta, což nepochybně ovlivní celkový rodinný život. A stejným způsobem můžeme hledat význam závislého chování dítěte pro homeostázu rodinných vztahů. Tomu se však budu věnovat podrobněji v další části.

Předpokládáme, že rizikový vliv závislého člena rodiny na dítě spočívá mimo jiné v tom, že se může stát modelem (je zřejmé, že se mu takto “daří” zlepšovat si náladu a dodávat odvahu nebo zklidnit se). Nečekané reakce měnícího se rodiče (v souladu s jeho momentální stavem střízlivosti či intoxikace) mohou dítě značně a dlouhodobě znejistit. Plačtivé nálady, nenaplněná předsevzetí a odevzdanost závislého rodiče narušují proces žádoucí idealizace , identifikace dítěte s rodičem, zklamávají jeho očekávání a přispívají k rezignovanému životnímu postoji. Typické popírání závislosti ze strany rodiče vede k hlubokému narušení důvěry a hromadění bezmocného vzteku. Problematické jsou i důsledky chování druhého rodiče, který je vůči evidentním problémům svého partnera raději slepý anebo řešení donekonečna odkládá.

  • Spolu-závislost (co-dependence)

Určitou souvislost s koncepcí homeostáze nebo systémového přístupu k chápání rodiny lze vidět v modelu spolu­závislosti. Podle něj jde o určitý vzorec osobnostních rysů, který lze předpokládat u většiny členů rodiny se závislým členem. Mezi jeho znaky uvádí Cermak ( 1986) například: přebírání odpovědnosti za uspokojení potřeb druhého na úkor vlastních, zkreslování hranic mezi generacemi a rolemi v rodině, tendence kontrolovat druhé i na úkor vlastní sebeúcty atd. Podle tohoto modelu se tedy předpokládá, že členové takové rodiny se chovají tak, že drogovou závislost umožňují. Jejich chování užívání drog usnadňuje, provokuje k němu anebo se vyhýbají strategiím, které by jej korigovalo například stanovením určitých hranic. Co by však bylo motivem takového “umožňování”? Odpověď nám poskytuje spíš klinický materiál a terapeutické hypotézy: často zmiňovaný (a rodinami popíraný) motiv směřuje k zakrytí a odvedení pozornosti od vážného a neřešeného partnerského konfliktu. Uživatel drogy je pak středem pozornosti, péče, kontroly a hněvu všech zúčastněných

V literatuře se již dlouho objevují více či méně opodstatněné závěry, které předpokládají zvláštní význam chování a vztahování se matky. Předpokládá se, že matka závislého jej od dětství nadměrně chránila a zahrnovala projevy lásky a přitom stála mezi ním a otcem, který byl necitlivý či rozporuplný (Simmel, 1948). Jak trvalý nedostatek tak i trvalý přebytek láskyplné pozornosti rodičů v dětství závislého člověka představují předpoklady, které nás při chápání etiologie mohou vést do slepé uličky. Ani maximální přijetí ani tvrdý racionální přístup nejsou proto namístě ani jako převažující postoje v terapii. V souvislosti se spoluzávislostí je důležité uvést významnou souvislost mezi obdobím, kdy většina uživatelů začíná s drogami experimentovat a užívat, a stádiem rodiny, které bývá nezřídka také dobou, kdy rodiče vnímají první signály nadcházejícího období nazývaného jako období „prázdného hnízda“. Tato přirozená vývojová krize rodiny a především partnerského vztahu může nabývat patologických kvalit, které se pak podílejí i na vztazích s dětmi. Obvykle pak můžeme pozorovat snahu některých rodičů nepřímo udržovat své děti nekompetentní, svázané pocity viny. Rodičovský pár (nebo rozvedený rodič) může tak na hrozící separaci dítěte reagovat tak, aby byl zachován status quo. To platí především tam, kde dítě hraje významnou roli nositele problémů, která například rodičům umožňuje nezabývat se chronickým partnerským nesouladem, nebo tam, kde dítě zprostředkovává komunikaci mezi rodiči, a případně i tam, kde se dítě stalo „náhradním partnerem“ jednoho z rodičů.

Užívání drog dítětem pak nabývá řady funkcí, které s podobnými vztahovými a komunikačními procesy souvisejí: někteří uživatelé drog pak jakoby využívali účinků drogy a drogového životního stylu k falešné separaci od rodiny a konečně říkají a jednají ve snaze se odpoutat. Jiným droga „pomáhá“ setrvat v těžké a nehybné atmosféře domova. Někteří rodiče se tak dostávají do role „věčných rodičů“, kteří žijí ve stálých obavách o zdraví, život a osud svého například již pětatřicetiletého dítěte. V těchto rodinách lze zaznamenat v historii traumatické epizody separací, nedostatek vzájemné podpory mezi rodiči či prarodiči, narušování mezigeneračních hranic a vměšování prarodičů apod. Klasifikace závislosti ve vztahu k rodinnému prostředí

Zajímavá je klasifikace Cancriniho (1985), který dává do souvislosti typ závislosti a rodinnou strukturu. Rozlišuje závislost na traumatickou, neurotickou, přechodnou a sociopatickou.

Závislost traumatického typu je obvykle náhlou reakcí na trauma, ztrátu, konflikt a pocity úzkosti, zlosti či paniky, které s ní souvisí. Rodinnými faktory v tomto případě jsou: zneužití, úmrtí, nezvládnutý odchod jednoho z rodičů, násilí, onemocnění, psychická porucha v rodině apod.

Druhým typem závislosti je neurotická závislost: vyvíjí se v rodině s nahromaděným napětím, neřešenými vztahovými problémy, špatně či slabě vymezenými hranicemi mezi generacemi, zdůrazňováním rozdílů mezi “dobrým” a ”špatným” dítětem a partnerskými obtížemi. Tento typ se vyskytuje nejčastěji.

Třetí kategorie – přechodová závislost – odpovídá těm osobnostním rysům závislých, které jsou popisovány jako hraniční. Patří k nim nestálost v osobních vztazích, epizodické úniky do fantazijního či zcela psychotického prožívání a myšlení, jiné vážné aspekty psychiatrické komorbidity apod. V rodinách se může vyskytovat také psychiatrická zátěž nebo těžké trauma, které nebylo dostatečně otevřeně a emočně zvládnuto. Jak závislí tak někdy i jejich rodiče mohou tíhnout k podivným životním zájmům či aktivitám (sekty, esoterické vědy, holotropní dýchání a podobně)

Sociopatická závislost je charakteristická tím, že závislý obvykle prošel rodinou, kde figurovala lhostejnost, fyzické násilí kriminalita či zneužívání, nebo vyrůstal v instituci. Závislý vykazuje vysokou míru asociálního jednání a nemívá jasné chvíle, kdy by připouštěl vlastní vinu nebo odpovědnost. Užívání drog není primárním zdrojem jeho dalších obtíží – spíše tvoří další část nebo jen doplněk jeho celkového problémového chování. Závěrem je třeba zdůraznit, že pro samotnou poradenskou praxi je užitečné věnovat více pozornost udržujícím faktorům, které vedou k rozvoji a pokračování závislého chování, než k příčinným souvislostem. Kromě zmíněných faktorů můžeme ve stručnost ještě zmínit v bodech další: – Shovívavý postoj rodiny k užívání či jinému závislému chování – Nedůsledný, opakovaně odpouštějící a vždy zachraňující postoj – Tabuizovaná témata či problémy, které se dlouhodobě neřeší – což může být nevěra, těžká nemoc, duševní nemoc, hluboký partnerský rozkol a podobně – Závislé chování členů rodiny dalšího druhu (gambling, alkoholismus, porucha příjmu potravy) – Přetrvávající tendence rodičů brát si odpovědnost za dítě a řešit za něj problémy či praktické věci

Podrobnější rozbor rodinných faktorů a rodinného prostředí ve vztahu k drogám lze najít v dalších publikacích (Rieger, 1997, Hajný, 2001, Rotgers, 1999).

Literatura: Cancrini, L., Constantini, D., Mazzoni, S., Cingolani, S. a F. Compagnoni: Juvenile drug addiction: A study on typology of addicts and their families. In: Proceedings of the 9th World Conference of Therapeutic Communities, pp. 59-68. Walden House, San Francisco, Cal., 1985 Cermak T.: Treating multiple substance abuse clients. Recent Developments in Alcoholism, 1986, 4:85-103 Hajný, M.: O rodičích, dětech a drogách. Grada, Praha 2001 Kaufman.E., Kaufman P.: Multiple family therapy with drug abusers. In: Kaufman, E., Kaufman, P. (eds.): Family therapy of drug and alcohol abuse. Gardner Press, N.Y., 1979, pp. 81-94 Rieger, Z.: Ostrov rodiny. Konfrontace, Hradec Králové, 1997 Rotgers F. a kol.: Léčba drogových závislostí. Grada Publ., Praha 1999 Simmel, G.: Alcoholism and addiction. Psychoanal. Q., 1948, 17:6-19 Stanton, S.: Some overlooked aspects of the maily and drug abuse. In: Ellis, B. E.(ed.): Drug abuse from the family perspective: coping in a family. US Government Printing Office, Washington, D.C., 1991 Kooyman, L.: Therapeutic community for addicts: intimacy, parent involvement and treatment success. Swets a Zeitlinger B.V., Amsterdam, 1993 (překlad do češtiny připraven k vydání) Cuskey, W.R., Richardson, A.., Berger, L.H.: Specialized therapeutic community program for female addicts. In: NIDA, Serv. Research Rep., DHEW No. (ADM) 79-880. US Government Printing Office, Washington D.C., 1979 Steinglass J.: Alcoholic family at home. Patterns of interaction in dry, wet and transitional stages of alcoholism. Archives of General Psychiatry, 1981,38:578-584